Komisje Rady Gminy

S T A T U T Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

S T A T U T Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 
§ 1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, zwany dalej ?Ośrodkiem? utworzony został na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Gietrzwałdzie z dnia 25.04.1990 r Nr XII/43/90 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.
 § 2. Ośrodek realizuje zadania na podstawie:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 2. ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 ze zmianami ),
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami),
 4. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 ze zmianami),
4a. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007r. Nr 192 poz. 1378 ze zmianami),
 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami),
 2. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz.1485 ze zmianami),
 3. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami),
 4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami),
 5. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),
 6. innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej,
 7. niniejszego statutu.
 § 3. 1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie jest jednostką organizacyjnąGminy Gietrzwałd.
 1. Ośrodek jest jednostką budżetową, powiązaną z budżetem Gminy.
 § 4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Gietrzwałd.
 § 5. Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren gminy Gietrzwałd. 

Rozdział II. Cel i zadania Ośrodka.  

§ 6. Celem działania ośrodka jest:
 1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganiu powstawania takich sytuacji,
 2. wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 3. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 § 7. 1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:
 1.  zadania własne gminy,
  1. zadania zlecone gminie.
2. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej.3. Ośrodek organizuje działalność w zakresie prowadzenia Punktu Informacyjno ? Konsultacyjnego dla ofiar przemocy i ich rodzin oraz Zespołu Monitorującego Rodziny.4. Ośrodek organizuje działalność w zakresie prowadzenia Punktu Informacyjno ? Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.5. Ośrodek organizuje działalność w zakresie prowadzenia Punktu Informacyjno ? Konsultacyjnego dla osób z problemem narkomanii.6. Ośrodek organizuje działalność w zakresie prowadzenia świetlic realizujących programy profilaktyczne.7. Ośrodek organizuje i prowadzi działalność Klubu Integracji Społecznej. 
§ 8. 1. Ośrodek realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje sięustaleniami Wójta Gminy.
 1. Ośrodek realizując zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej zlecone gminie (Wójtowi Gminy) z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego.
 § 9. 1. Z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym Ośrodek wykonuje zadania obejmujące:
 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków celowych,
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia,
 7. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 8. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 9. praca socjalna,
 10. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 11. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
 12. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 13. dożywianie dzieci,
 14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Warmińsko ? Mazurskiemu, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
 2. Z zakresu zadań własnych gminy Ośrodek:
 1. przyznaje i wypłaca zasiłki specjalne celowe,
 2. przyznaje i wypłaca pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 3. prowadzi i zapewnia miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki,
 4. podejmuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzy i realizuje programy osłonowe,
 5. współpracuje z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 6. organizuje roboty publiczne oraz prowadzi klub integracji społecznej o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.
 3. Z zakresu zadań zleconych gminie w obszarze pomocy społecznej Ośrodek:
 1. przyznaje i wypłaca zasiłki stałe,
  1. opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  2. organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  3. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  4. prowadzi i rozwija infrastrukturę środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  5. realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  6. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, a także udziela schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.
 1. Z zakresu zadań zleconych gminie związanych z realizacją świadczeń rodzinnych Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta ustala uprawnienia i wypłaca świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.
 2. Z zakresu zadań zleconych gminie w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej, realizowane przez Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych.
6. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
§ 10. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
§ 11. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
 § 12. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. 

Rozdział III. Organizacja Ośrodka. 

§ 13. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
 § 14.1. Kierownik Ośrodka organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadańprzez poszczególnych pracowników.
 1. Kierownik Ośrodka zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Ośrodka i wykonuje pozostałe czynności pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy.
 2. Kierownik Ośrodka sporządza i przedstawia Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 § 15.1. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych.2. Zadania pracowników socjalnych określa art. 119 ustawy o pomocy społecznej.3. Szczegółową organizację Ośrodka, w tym jego strukturę organizacyjną określa Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy Gietrzwałd 

Rozdział IV. Działalność Ośrodka. 

§ 16.1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Kierownik Ośrodka, w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Gietrzwałd.2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 17.1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Radę Gminy w budżecie gminy.2. Ośrodek prowadzony jest w formie jednostki budżetowej.3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 1. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
 2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.
 3. Obsługę działalności finansowo ? księgowej i kadrowej Ośrodka prowadzi Urząd Gminy.
§ 18.1. Ośrodek może tworzyć rachunek dochodów własnych.2. Dochody mogą być tworzone z otrzymywanych darowizn i odszkodowań za utracone bądź uszkodzone mienie.
 1. Dochody własne przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
  
Rozdział V. Mienie Ośrodka. 

§ 19.1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym.
 1. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewniając jego ochronę i należyte wykorzystanie.
  
Rozdział VI . Postanowienia końcowe.  

§ 20. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego uchwalenia.TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information