Informacja Wójta Gminy Gietrzwałd w sprawie "Gazety Gietrzwałdzkiej"

GG

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Gietrzwałd!

W dniu 13 września 2016 r. otrzymałem pismo od nowego właściciela „Gazety Gietrzwałdzkiej” z żądaniem zaprzestania druku gazety w podległej jednostce organizacyjnej czyli w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierzwałdzie – z uwagi na naruszenie praw do tytułu.

Wcześniej pojawiły się informacje, że Gazeta Gietrzwałdzka wydawana jest z naruszeniem prawa, nie została bowiem nigdy zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w rejestrze dla czasopism. Określa to art. 20.1 Ustawy Prawo prasowe, cytowana ustawa nakłada także sankcje prawne za wydawanie gazety bez zarejestrowania.

Także odpowiedzi dyrektora GOK Pana Pawła Jarząbka w tej sprawie były jednoznaczne – Gminny Ośrodek Kultury nie posiada praw do tytułu Gazeta Gietrzwałdzka.

Żeby mieć pewność w tej kwestii, przeprowadzany jest audyt w GOK Gietrzwałd, którego ustalenia niestety potwierdzają te informacje – GOK nie posiada praw do Gazety Gietrzwałdzkiej, gazeta nie była zarejestrowana, co więcej nie posiadała wydawcy, drukowana była w GOK z wykorzystaniem sprzętu i materiałów eksploatacyjnych a w procesie powstawania gazety brali udział pracownicy GOK.

W związku z otrzymanym pismem od nowego właściciela tytułu prasowego pn. „Gazeta Gietrzwałdzka”, w którym zostałem wezwany do zaprzestania wydawania gazety, z uwagi na naruszenie praw, w dniu 14 września 2016 r. poinformowałem pracowników GOK zaangażowanych w proces przygotowania, drukowania i dystrybucji Gazety Gietrzwałdzkiej o zaistniałej sytuacji prawnej a także o wezwaniu do zaprzestania druku ww. gazety przez podległy wójtowi Gminny Ośrodek Kultury.

Nowy właściciel „Gazety Gietrzwałdzkiej” poinformował, że czasopismo nadal będzie wydawane na dotychczasowych zasadach, z tą samą ceną oraz zaprosił do współpracy oraz poprosił o wydelegowanie pracownika odpowiedzialnego za kontakt.

Rozpowszechnianie informacji przez administratora profilu „Naterki” na portalu społecznościowym Facebook, o tym, że „Z woli Wójta Gminy Gietrzwałd Gazeta Gietrzwałdzka przestała istnieć” jest kłamstwem. Informuję, że w stosunku do osób, które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje podejmę kroki prawne.

Z poważaniem

Marcin Sieczkowski

Wójt Gminy Gietrzwałd