Dotacje dla stowarzyszeń w 2015 roku

Dotacje dla stowarzyszeń w 2015 roku

Niebawem przystąpimy do pracy nad Rocznym programem współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Do 15 września 2014r. podmioty zainteresowane otrzymaniem finansowego wsparcia w 2015 roku mogą składać propozycje swoich zadań w formie listu intencyjnego. Propozycje zadań powinny dotyczyć działań tzw. miękkich, nie inwestycyjnych i posiadać realny do wykonania budżet.

Każdego roku organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać swoje propozycje zadań priorytetowych do rocznego programu współpracy. Zadania, które znajdą się w programie będą później w drodze konkursu ofert zlecane do realizacji występującym o dofinansowanie podmiotom. Na podstawie listów intencyjnych można określić obszary zainteresowań i możliwości, jakimi dysponują organizacje. Dzięki temu program współpracy może lepiej odpowiadać na ich potrzeby.

Tryb zgłaszania propozycji zadań jest zawarty w Rozdziale I §6 Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Kto może zgłosić zadanie?

Zgłoszenia może dokonać organizacja pozarządowa, osoba prawna lub inny podmiot organizacyjny prowadzący działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 póz. 873 z późn. zm.).

Czy trzeba zgłosić zadanie, by później występować o dotację?

Zgłoszenie zadania nie jest obowiązkowe i nie jest też jednoznaczne z wnioskowaniem o udzielenie dotacji na wykonanie zadania publicznego. Ale warto składać listy intencyjne, bo zwiększa wpływ organizacji na kształt przyszłych zadań zawartych w budżecie. Szczególnie, gdy organizacja rozpoczyna współpracę z samorządem i chce realizować zadanie, którego do tej pory nikt nie realizował i nie było takiego w budżecie, warto złożyć list intencyjny i poinformować w ten sposób samorząd o swoich planach i potrzebach.

 

Jak napisać list intencyjny?

Zgłoszone zadania powinny mieścić się w zakresie zadań własnych Gminy Gietrzwałd i zadań publicznych, określonych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. w zakresie prowadzonej przez organizacje działalności pożytku publicznego). Oczywiście muszą to być też zadania wynikające z zapisów w statucie organizacji. List intencyjny ma formę podania kierowanego do Wójta Gminy Gietrzwałd i zgodnie z rocznym programem współpracy powinien zawierać:

  1. Informacje o organizacji: nazwa organizacji, adres, telefon i/lub fax, główne cele statutowe, zrealizowane w przeciągu ostatniego roku zadania, jakim budżetem organizacja dysponowała w minionym roku, posiadany i użytkowany przez organizację majątek trwały - warunki lokalowe i zaplecze techniczne
  2. Informacje o zadaniu: nazwa zadania, krótki opis (problem, cel, działania, efekty, rezultaty), przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia zadania, całkowita wartość zadania, o jaką kwotę będzie występowała organizacja na realizację zadania.

Informacja o zadaniu powinna być napisana krótko, jasno i treściwie jednocześnie powinna dobrze „sprzedać” nasz pomysł na zadanie.

Listy składamy do 15 września 2014r. (poniedziałek – w ten dzień pracujemy do godz. 16.00)
w sekretariacie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2.