"Rozbudowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej"

 

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego pn.

 "Rozbudowa małej infrastruktury

sportowo-rekreacyjnej"

w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert

według załączonego wzoru upływa

3 listopada 2014 roku.

 

(ZAŁĄCZNIKI)

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty 

Wzór sprawozdania

Ramowy wzór umowy