Rozbudowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego pn.

 „Rozbudowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Konkurs został ogłoszony 10 października 2014 roku a termin ich składania upłynął 3 listopada 2014r. Do urzędu wpłynęła jedna oferta złożona przez Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych, która w dniu 14 listopada 2014 roku została oceniona przez powołaną przez Wójta Komisję Konkursową. Oferta spełniała wymogi formalne i uzyskała 30,5 punktów na 35 możliwych. Komisja zarekomendowała przyznanie dotacji na wsparcie zadnia w kwocie 6.232,97 zł a Wójt zatwierdził do dofinansowania.