Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego pn.

 "Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych – pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd, uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.

w 2015 i 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert według załączonego wzoru upływa 30 grudnia 2014 roku.

 

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty 

Wzór sprawozdania

Ramowy wzór umowy