Inicjatywa lokalna

INICJATYWA LOKALNA

Trwa nabór wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioski w formie papierowej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w terminie do 15 września 2016r.

Kto może złożyć taki wniosek?

Wniosek mogą złożyć:

 1. mieszkańcy Gminy Gietrzwałd bezpośrednio,
 2. bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających swoją siedzibę na terenie Gminy Gietrzwałd.

Wnioski należy składać w oparciu o zapisy stanowiące Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Gietrzwałdzie Nr XVII/155/2012 z dnia 23.02.2012r., zmieniony Uchwałą Nr XVI/161/2016 z dnia 30 marca 2016r. „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków…”.

Jaki jest zakres zadań w ramach inicjatywy lokalnej?

Zakres zadań określa art. 19b.1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Może to być:

 1. budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 2. działalność charytatywna,
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 4. pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 6. promocja i organizacja wolontariatu,
 7. edukacja, oświata i wychowanie,
 8. działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni we wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Priorytetem Gminy Gietrzwałd są zadania w zakresie poprawy stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych.

Jaki jest minimalny udział własny oraz co może go stanowić?

Minimalny udział własny ustala się na poziomie nie niższym niż 25%, w tym:

 1. środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną,
 2. praca społeczna zadeklarowana przez uczestników inicjatywy lokalnej,
 3. świadczenia rzeczowe- w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji zadania.

Osobą do kontaktu w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie w pok. nr 10 jest Magdalena Ratowska, tel. 89 524 19 33.

Magdalena Ratowska

Gdzie można znaleźć formularz wniosku oraz „Tryb i szczegółowe kryteria ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”?

U C H W A Ł A pobierz

„Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków…”>>pobierz<<

Osobą do kontaktu w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie w pok. nr 10 jest Magdalena Ratowska, tel. 89 5241933.