Dotacje dla organizacji pozarządowych

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert według załączonego wzoru upływa 3 kwietnia 2015 roku.

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wskazówki do wypełnienia oferty

Wzór sprawozdania

Wskazówki do sporządzenia sprawozdania

Ramowy wzór umowy