Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konkurs dotyczy następujących zadań:

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
    oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd

  • Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących Pomocy
    z terenu Gminy Gietrzwałd

Termin składania ofert upływa 2 marca 2016 roku.

 

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Wskazówki do wypełnienia oferty
Wskazówki do sporządzenia sprawozdania
Karta oceny formalnej oferty
Karta oceny merytorycznej oferty
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Ramowy wzór umowy