Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs dotyczy następujących zadań:

  • Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd oraz kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów

Termin składania ofert upływa 22 marca 2016 roku

(decyduje data wpływu do sekretariatu urzędu)

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Wskazówki do wypełnienia oferty

Wskazówki do sporządzenia sprawozdania

Karta oceny formalnej oferty

Karta oceny merytorycznej oferty

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Ramowy wzór umowy