Oferta na realizację zadania publicznego – Dożynki Gminne 2017

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Gietrzwałd informuje, że w dniu 31 lipca 2017 roku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „DOŻYNKI GMINNE 2017” złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biesala.
Uznając celowość przedstawionego do wsparcia zadania Wójt Gminy Gietrzwałd zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i na stronie Gminy Gietrzwałd www.gietrzwald.pl  
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, tj. od dnia 07.08.2017 do 14.08.2017 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Gietrzwałd – ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd.


OFERTA do pobrania