Wieloletni program skonsultowany

W związku z zakończonymi konsultacjami projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020, przedstawiamy Państwu raport z tych konsultacji.

Raport do pobrania

W dniach od 28.05.2015 r. do 15.06.2015 r. na podstawie uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Gietrzwałd  z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gietrzwałd i Zarządzenia Nr 58/2015 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 28 maja 2015 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi, zwanego dalej programem.

Projekt programu został wypracowany podczas spotkań grupy roboczej, które odbywały się w kwietniu w Biesalu w ramach projektu „Gotowi na Model” realizowanego przez gminę we współpracy ze Stowarzyszeniem ESWIP. W pracach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni oraz urzędnicy z Gminy Gietrzwałd.

I. Przebieg konsultacji

Konsultacje miały na celu na poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Gietrzwałd na temat konsultowanego projektu uchwały.

W konsultacjach mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Gietrzwałd wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), zwane dalej Organizacjami.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmował teren Gminy Gietrzwałd.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna była Agnieszka Zabłocka, Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych, Pełnomocnik Wójt ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje były prowadzone w następujących formach:

 1. 12 czerwca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano zebranie z przedstawicielami Organizacji działającymi na terenie Gminy Gietrzwałd. Informacje o zebraniu zostały opublikowane w dniu 28 maja 2015 roku na stronie www.gietrzwald.pl oraz w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o planowanym zebraniu została też przekazane do Organizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Protokół z zebrania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 1. 3 czerwca 2015 roku przekazano do zaopiniowania projekt dokumentu Organizacjom, w tym za pomocą poczty elektronicznej a także poczty tradycyjnej.
 2. 3 czerwca 2015 roku zamieszczono projekt uchwały na stronie internetowej gminy www.gietrzwald.pl, w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag do projektu uchwały w terminie do 15 czerwca 2015 roku.

II. Złożone wnioski

Lp.

Treść wniosku

Sposób złożenia wniosku

Sposób rozstrzygnięcia wniosku

1.

Użycie zamiast słowa „wypalenie” słowa „zniechęcenie” w Analizie SWOT zawartej we wstępie dokumentu – część dotycząca zagrożeń.

Poczta e-mail / Stowarzyszenie „Piekny Most” w Sząbruku

Analiza SWOT została przygotowana w oparciu o pracę grupy roboczej przygotowującej program. Aby uwzględnić wniosek a jednocześnie nie zmienić zamysłu osób biorących udział w analizie dodano „/zniechęcenie” po słowie „Wypalenie”.

2.

Dodać numerację stron

Zebranie z Organizacjami 12.06.2015r.

Wniosek uwzględniony, numeracja stron została dodana do projektu programu.

3.

W §5. ust. 1 pkt 4) zamienić „i” na „lub”. Było: „Tworzenie stałych i doraźnych zespołów opiniodawczo-doradczych…”

Wnioskowana zmiana: „Tworzenie stałych lub doraźnych zespołów opiniodawczo-doradczych…”

Zebranie z Organizacjami 12.06.2015r.

Wniosek uwzględniony, numeracja stron została dodana do projektu programu.

4.

W §5. ust. 2 pkt 2) dodać sformułowanie „i niefinansowych”.

Było: „Zwiększenie aktywności mieszkańców w realizację działań na rzecz społeczności (szczególnie młodzieży) poprzez wprowadzenie finansowych form wsparcia dla grup nieformalnych.”

Wnioskowana zmiana: „Zwiększenie aktywności mieszkańców w realizację działań na rzecz społeczności (szczególnie młodzieży) poprzez wprowadzenie finansowych i niefinansowych form wsparcia dla grup nieformalnych.”

Zebranie z Organizacjami 12.06.2015r.

Wniosek uwzględniony, numeracja stron została dodana do projektu programu.

5.

W §5. ust. 2 dodać pkt 7) o treści:

„Wprowadzenie pożyczek dla organizacji pozarządowych w celu prefinansowania dotacji ze środków zewnętrznych, która jest wypłacana w formie refundacji.”

Zebranie z Organizacjami 12.06.2015r.

Wniosek uwzględniony, numeracja stron została dodana do projektu programu.

6.

W §5. ust. 3 dodać pkt 7) o treści:

„Zawiązywanie partnerstw lokalnych lub projektowych.”

Zebranie z Organizacjami 12.06.2015r.

Wniosek uwzględniony, numeracja stron została dodana do projektu programu.

7.

W §7 dotyczącym zadań priorytetowych dodać zadanie dotyczące udzielania stypendiów dla zdolnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd.

Zebranie z Organizacjami 12.06.2015r.

Nowe zadanie nie zostało uwzględnione z powodu zbyt ogólnego określenia jego zakresu, także tego jaka organizacja byłaby zainteresowana realizacją takiego zadania na zlecenie gminy. Tego typu zadanie nie jest niezgodne z obecną treścią zadań priorytetowych w programie, mieści się w zadaniu „Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych”, może zostać uszczegółowione w rocznym programie współpracy. Zaleca się Organizacjom zainteresowanym takim zadaniem zgłoszeniem go w formie listu intencyjnego na rok 2016 zgodnie z §6 Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

8.

W §14 dodać ust. 10 o treści:

„Zawiązywanie partnerstw lokalnych i projektowych.”

Zebranie z Organizacjami 12.06.2015r.

Wniosek uwzględniony, numeracja stron została dodana do projektu programu.

9.

W §15 dodać wskaźnik o treści:

„Liczba udzielonych pożyczek i ich wysokość”

Zebranie z Organizacjami 12.06.2015r.

Wniosek uwzględniony, numeracja stron została dodana do projektu programu.

Wobec powyższego projekt uchwały uwzględniające powyższe wnioski został przedłożony pod obrady Rady Gminy Gietrzwałd.

Sporządziła, A. Zabłocka
16.06.2015 r.

Protokół z zebrania z przedstawicielami Organizacji działającymi na terenie Gminy Gietrzwałd

Zebranie odbyło się 12 czerwca o godz. 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie i trwało do godz. 19.00. Zebranie prowadziła Beata Wachniewska-Mazurek ze Stowarzyszenia ESWIP, ekspert w temacie konsultacji społecznych oraz współpracy samorządu z sektorem pozarządowym. Prowadząca przeprowadziła dyskusję nad najważniejszymi elementami programu w wyniku czego wniesiono następujące wniosku do projektu dokumentu:

 1. Dodać numerację stron.
 2. W §5. ust. 1 pkt 4) zamienić „i” na „lub”. Było: „Tworzenie stałych i doraźnych zespołów opiniodawczo-doradczych…”. Wnioskowana zmiana: „Tworzenie stałych lub doraźnych zespołów opiniodawczo-doradczych…”
 3. W §5. ust. 2 pkt 2) dodać sformułowanie „i niefinansowych”. Było: „Zwiększenie aktywności mieszkańców w realizację działań na rzecz społeczności (szczególnie młodzieży) poprzez wprowadzenie finansowych form wsparcia dla grup nieformalnych.” Wnioskowana zmiana: „Zwiększenie aktywności mieszkańców w realizację działań na rzecz społeczności (szczególnie młodzieży) poprzez wprowadzenie finansowych i niefinansowych form wsparcia dla grup nieformalnych.”
 4. W §5. ust. 2 dodać pkt 7) o treści: „Wprowadzenie pożyczek dla organizacji pozarządowych w celu prefinansowania dotacji ze środków zewnętrznych, która jest wypłacana w formie refundacji.
 5. W §5. ust. 3 dodać pkt 7) o treści: „Zawiązywanie partnerstw lokalnych lub projektowych.”
 6. W §7 dotyczącym zadań priorytetowych dodać zadanie dotyczące udzielania stypendiów dla zdolnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd.
 7. W §14 dodać ust. 10 o treści: „Zawiązywanie partnerstw lokalnych i projektowych”.
 8. W §15 dodać wskaźnik o treści: „Liczba udzielonych pożyczek i ich wysokość”.

Na zebraniu byli obecni przedstawiciele Organizacji zgodnie z załączoną listą obecności.

Sporządziła, A. Zabłocka
17.06.2015 r.

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information