Nabór do Gminnej Rady Pożytku Publicznego

W związku z tym, że w wyznaczonym terminie wpłynęły tylko 2 kompletne zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie a w Radzie ma zasiadać 6 przedstawicieli organizacji,  Wójt gminy Gietrzwałd ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na przedstawicieli organizacji w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie w kadencji 2015 – 2017. Do 22 września (wtorek) 2015 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Gietrzwałd mogą zgłaszać kandydatów do tej Rady. Kompletne zgłoszenia złożone w pierwszym naborze będą uwzględnione!

W skład Rady, która będzie działała w oparciu o Uchwałę Nr VII/49/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie, wejdzie:

3 przedstawicieli Rady Gminy,
3 przedstawicieli Wójta,
6 przedstawicieli organizacji.

O ile przedstawiciele Rady Gminy i wójta będą wytypowani przez organy, które reprezentują, to przedstawiciele organizacji zostaną wyłonieni przez organizacje w drodze wyborów spośród zgłoszonych kandydatów na ogólnym spotkaniu organizacji.

Do 22 września (wtorek) organizacje mogą zgłaszać swoich kandydatów, składając w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie karty zgłoszeniowe wraz z oświadczeniem kandydata i rekomendacją innej organizacji. Niezwłocznie po upływie tego terminu wójt sporządzi i opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.gietrzwald.pl listę zgłoszonych przez Organizację kandydatów oraz poinformuje o planowanym terminie ogólnego spotkania Organizacji, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory.

Każda organizacja może zgłosić 1 kandydata na członka Rady. Przedstawicielami Organizacji w Radzie zostaną uprzednio zgłoszeni kandydaci, którzy uzyskają największa liczbę głosów w tajnym głosowaniu przeprowadzonym na wspomnianym wyżej spotkaniu. Każda z organizacji obecnych na spotkaniu będzie dysponować trzema głosami przy czym na jednego kandydata może oddać tylko jeden głos.

Przewidywany termin spotkania wyborczego to 30 września (w godzinach popołudniowych).

Po wyłonieniu wszystkich przedstawicieli wójt powoła Radę w drodze zarządzenia.

Do zadań Rady należy:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy,
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW,
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 UoDPPioW,
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

A także:

 1. współpraca przy przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 UoDPPioW,
 2. zgłaszanie kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego,
 3. przedstawianie i opiniowanie propozycji standaryzacji zadań publicznych,
 4. stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy Gminą Gietrzwałd a Organizacjami,
 5. podejmowanie inicjatywy realizacji wspólnych przedsięwzięć Gminy Gietrzwałd i organizacji,
 6. podejmowanie innych działań i inicjatyw wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi.

Tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie został wypracowany wspólnie przez organizacje pozarządowe, radnych i urzędników w ramach prac grupy roboczej prowadzonej przez Monikę Hausman-Pniewską, animatorkę i trenerkę organizacji pozarządowych, członkinie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UoDPPioW – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.)

Agnieszka Zabłocka

Do pobrania

Ogłoszenie naboru (zarządzenie)

Karta zgłoszeniowa z załącznikami

Wzór rekomendacji

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information