Podatek leśny na rok 2017

Art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 374 ze zm.) stanowi:

Art. 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Art. 4. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016r. (M.P.2016.996) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. wyniosła 191,01 za 1 m³.

Stawka na podatek leśny wynosi: cena drewna 191,01zł x 0,220m³ = 42,0222zł