Podatek od nieruchomości na rok 2017

Stawki na podatek od nieruchomości na rok 2017 wynoszą:

od gruntów:

1)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1m² powierzchni,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –   4,54 zł od 1 ha powierzchni,

3)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m² powierzchni, z tym że od gruntów zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,47 zł od 1 m² powierzchni,

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2015,poz. 1777) i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od m² powierzchni.

od budynków lub ich części:

1)  mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

2)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

4)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

5)  pozostałych:

a)  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b)  letniskowych – 7,62 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c)  nie wymienionych w punktach a,b – 6,31 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

od budowli2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 716 ze zm.).

Uchwała Nr XXI/209/2016 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.