Działka w Sząbruku

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej w Sząbruku, nie objętej planem zagospodarowania przestrzennego gminy, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewidzianej na cele mieszkalno-usługowe, położonej w zwartej zabudowy wsi, w sąsiedztwie budynku ośrodka zdrowia.

- nr 249/3   o pow. 0,0386 ha   - cena wywoławcza     25.960,- zł   wadium –  3.200 zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % . Przetarg odbędzie się 29 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr  59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 22.06.2017 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Działka obciążona będzie służebnością  przesyłu - przez działkę nr 249/3 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 89 524-19-14.

                                                                                                             Wójt Gminy Gietrzwałd