Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Gietrzwałd

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd Nr XVI/163/2016 z dnia 30 marca 2016r. zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd obejmującego działkę Nr 155/18 w obrębie Gietrzwałd wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.03.2017r. do 11.04.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w godzinach od 800 do 1500.

IMG 4250

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.04.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie o godzinie 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gietrzwałd z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2017r.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Marcin Sieczkowski