Zakład Usług Komunalnych w Gietrzwałdzie

p.o. Kierownika: Sebastian Laskowski

Adres: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

e-mail: zgk@gietrzwald.pl

Telefony:

Kierownik, biuro: 89 512 35 10, 89 524 19 21

Księgowość: (rozliczenie opłat: woda, ścieki, czynsze) 895241920

e-mail: zgk_woda@gietrzwald.pl

Fax: 89 524 19 22

 

 

Dotychczasowe rachunki bankowe Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały zamknięte. Płatności regulowane w terminach wynikających z dotychczas dostarczonych faktur bank przekierował na właściwe konto. Płatności przeterminowane, wpływające po 15 grudnia 2017 r. będą przez bank zwracane wpłacającym.

Opłaty za wodę i ścieki należy wnosić na nowy rachunek bankowy

71 8857 1067 3006 0600 0533 0002

Jednocześnie informujemy, że w ramach powyższego rachunku w przyszłości odbiorcy otrzymają indywidualne rachunki wirtualne służące regulowaniu płatności za wodę i ścieki.

eWoda

 

 

 

 

 

.