Nabór na stanowisko Kierownika Referatu PODN

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Drogownictwa, Nieruchomości
i Ochrony Środowiska (PODN).

Kandydaci ubiegający się o stanowisko Kierownika Referatu powinni spełniać:

I. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo UE (ze znajomością języka polskiego),

- wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub drogownictwa,

- staż pracy - minimum 4 lata,

-  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy o drogach, samorządzie gminnym, prawa
zamówień publicznych,

- umiejętność obsługi komputera i podstawowego oprogramowania niezbędnego w pracy biurowej,

- prawo jazdy kat. B

II. Wymagania dodatkowe:

- uprawnienia budowlane,

- minimum roczne doświadczenie zawodowe w drogownictwie,

- znajomość terenu gminy i jej specyfiki w zakresie drogownictwa,

- komunikatywność,

- terminowość i dokładność,

- samodzielność,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

- umiejętność pracy w zespole,

- dyspozycyjność.

III. Warunki pracy na danym stanowisku:

- miejsce pracy: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2,

- wymiar etatu – cały etat,

- rodzaj pracy – praca biurowa, przy komputerze, obsługa interesantów, wyjazdy w teren,

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.), wynosi 13,17%.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Kierowanie i prowadzenie spraw z zakresu Referatu Planowania Przestrzennego, Drogownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska oraz nadzór merytoryczny stanowisk pracy bezpośrednio podległych:

1/ stanowisko d/s opłat adiacenckich , planowania przestrzennego i ochrony środowiska,

2/ stanowisko d/s budownictwa,

3/ stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami,

4/ stanowisko ds. administracji drogowej,

5/ Stanowiska ds. obsługi.

 

Zadania z zakresu ustawy Prawo o drogach publicznych:

1/ opracowywanie planów rozwoju sieci drogowej,

2/ prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

3/ przeprowadzanie kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych,

4/  nadzór i koordynacja działań w zakresie zarządzania drogami,

5/ sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

6/ współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustalaniu zasad organizacji ruchu,

7/ letnie i zimowe utrzymanie dróg,

8/ nadzór i koordynowanie spraw związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych, oraz sieci wodno-kanalizacyjnej zlokalizowanych w pasie drogowym,

9/ udział w komisjach przetargowych,

10/ udział z komisjach odbioru zrealizowanych inwestycji i remontów,

11/ obsługa gminnego numeru alarmowego.

 

Zadania z zakresu ustawy Prawo wodne:

1/ podejmowanie działań dotyczących przywrócenia stanu wody na gruncie (w przypadku zmiany stanu wody szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie),

2/ podejmowanie działań w przypadkach grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,

3/ prowadzenie  spraw z zakresu melioracji wodnych,

 

Zadania z zakresu ustawy o Finansach publicznych:

1/ przygotowywanie propozycji zadań inwestycyjnych z zakresu prowadzonych spraw do projektu budżetu gminy,

2/ opisywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków za wykonane roboty budowlane i inne wynikające z zakresu czynności,

3/ współpraca z Referatem Finansowym w zakresie zgłaszania zrealizowanych obiektów celem ujęcia w ewidencji środków trwałych,

 

Zadania z zakresu obrony cywilnej:

Pełnienie funkcji Przewodniczącego Gminnej Komisji do ustalania szkód, szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Gietrzwałd,

 

VI. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

- list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

- życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

- dokumenty potwierdzające staż pracy,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

VII. Informacje dodatkowe:

1/ Na stanowisko urzędnicze mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2/ Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,

2/ Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór
na stanowisko Kierownika Referatu PODN” - osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
w Gietrzwałdzie pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2,
w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r.(włącznie) do godz. 15.00.

4/ Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,

5/ Dodatkowe informacje można otrzymać tel. (89) 524-19-08.

6/ Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn.zm.).

7/ Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie: http://gietrzwald.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku urzędu.

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information