Dofinansowanie na inicjatywy mieszkańców

logoJuż tylko do 15 wrześnią Urząd Gminy w Gietrzwałdzie przyjmuje wnioski o dofinansowanie inicjatywy lokalnej. Ta forma współpracy gminy z mieszkańcami funkcjonuje od 2012 roku na mocy uchwały Rady Gminy w Gietrzwałdzie  określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków.

Co to jest inicjatywa lokalna?

Jest to taka forma współpracy samorządu z mieszkańcami określona przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz lokalnymi przepisami, która umożliwia obywatelom nie zrzeszonym w żadnych formalnych organizacjach zrealizowanie wspólnie z gminą jakiegoś przedsięwzięcia ważnego i potrzebnego dla danej społeczności.

Co można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej?

Zakres zadań określa wymieniona już wyżej ustawa i są to:

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
  • działalność charytatywna,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
  • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • edukacja, oświata i wychowanie,
  • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni we wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Rady Gminy w Gietrzwałdzie przyjmując w 2012 roku uchwałę o trybie i szczegółowych kryteriach oceny wniosków zastrzegła także, że priorytetem Gminy Gietrzwałd są zadania w zakresie poprawy stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych.

Kto może wnioskować o dofinansowanie inicjatywy lokalnej?

Ustawa mówi, że z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy (liczba mnoga sugeruje, że musi być ich co najmniej dwóch lub dwoje) i w tym przypadku chodzi o mieszkańców Gminy Gietrzwałd. Mieszkańcy mogą też wystąpić za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających swoją siedzibę na terenie Gminy Gietrzwałd (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, parafie, spółdzielnie socjalne).

Jaki jest minimalny udział własny oraz co może go stanowić?

Wnioskujący są zobowiązani wnieść udział własny, który został ustalony na poziomie nie niższym niż 25 % wartości zadania. Udział własny mogą stanowić środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną lub praca społeczna zadeklarowana przez uczestników inicjatywy lokalnej ale także świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji zadania.

Jak wygląda wniosek?

Formularz wniosku oraz „Tryb i szczegółowe kryteria ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”okresowy uchwałą rady gminy można znaleźć na stronie www.gietrzwald.pl w dziale DLA MIESZKAŃCA, zakładka Inicjatywa lokalna.

Szczegółowe informacje można uzyskać także w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie w pok. nr 10, tel. 89 524 19 33.

Informację przygotowała

Agnieszka Zabłocka

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information