Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Dyrektor/Kierownik:


Halina Bienkiewicz - sekretarz Gminy

Pokój nr. 6

Sekretarz

– 89 524 19 08

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, stypendiów szkolnych, sekretariat

– 89 524 19 00

Stanowisko ds. obsługi rady, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

– 89 524 19 16

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, archiwum urzędu

– 89 24 19 02

Informatyk Gminny

– 89 524 19 28

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:00

Zakres spraw i zadań do realizacji:

 • Przekształcanie na formę elektroniczną wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i współpraca w tym zakresie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Cofanie, wygaszanie, odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Obsługa techniczno-kancelaryjna rady gminy
 • Obsługa komisji rady gminy
 • Wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie dodatku mieszkaniowego
 • Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych dotyczących zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wymeldowania i zameldowania
 • Udostępnianie danych osobowych i adresowych
 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
 • Wydawanie dowodów osobistych
 • Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
 • Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru i o odmowie wpisania do rejestru wyborców
 • Wydawanie decyzji o skreśleniu z rejestru wyborców
 • Sporządzanie spisów wyborców w wyborach i referendach
 • Prowadzenie archiwum zakładowego
 • Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO
 • Wydawanie decyzji o przyznanie stypendium szkolnego lub jego odmowie
 • Wydawanie decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego lub jego odmowie
 • Przygotowywanie projektu regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz jego zmian
 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 2. Zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 4. Wydawanie zaświadczeń z rejestru ewidencji działalności gospodarczej
 5. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
 6. Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania osoby na pobyt stały /czasowy powyżej 3 m-cy/:
 7. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania osoby z pobytu stałego /czasowego powyżej 3 m-cy/
 8. Wymiana dowodu osobistego, uzyskanie nowego dowodu osobistego
 9. Uzyskanie informacji o danych osobowych i adresowych
 10. Wpisanie do rejestru wyborców
 11. Zameldowanie na pobyt stały
 12. Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
 13. Zameldowanie cudzoziemca
 14. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 15. Uzyskanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych i dokumentacji dowodów osobistych
 16. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
 17. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 18. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 19. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy / zgłoszenie powrotu
 20. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu
 21. Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu
 22. Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne
 23. Zasiłek szkolny
 24. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku energetycznego