dotacja

Oferta specjalna!

Cudowny zakątek Warmii!
Wspaniała okolica:
cisza, spokój!

15 minut samochodem
do centrum Olsztyna!

>>Sprawdź aktualną ofertę<<

emapa

Korzystamy z dofinansowania…

WFOSiGW-z-napisem-200px

„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej
w Gminie Gietrzwałd etap I”

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności   

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:    1) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb    2) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości    3) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:    1) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;    2) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu    3) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;    4) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   Referat Planowania Przestrzennego, Drogownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Dyrektor/Kierownik:


Krzysztof Burski

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

– 89 524 19 14

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, opłat adiacenckich i ochrony środowiska

– 89 524 19 14

Stanowisko ds. budownictwa

– 89 524 19 15

Stanowisko ds. administracji drogowej

– 89 524 19 15

Zakres spraw i zadań do realizacji referatu:

 • Wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu wody na gruncie w przypadku jego zmiany.
 • Przygotowywanie decyzji zezwalających na lokalizację lub przebudowę zjazdów (wjazdów),
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji zjazdów (wjazdów), ogrodzeń od strony dróg publicznych,
 • Przygotowywanie decyzji o lokalizacji obiektów budowalnych, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym,
 • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie sposobu   zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiany tego sposobu, które mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę.
 • Sporządzanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, na podstawie otrzymanych danych,
 • Sporządzanie umów na zajęcie pasa drogowego dróg niepublicznych,
 • Sporządzanie decyzji o przywróceniu do stanu poprzedniego pasa drogowego zajętego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu,
 • Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego z zachowaniem procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zachowaniem procedury określonej w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Przygotowywanie decyzji o lokalizacji obiektów budowalnych, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym,
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,Wydawanie decyzji w sprawie poboru jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzedzonych przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego,
 • Wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości,Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów i współpraca z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w przypadkach określonych w ustawie,
 • Prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych na podstawie ustawy o usługach turystycznych,Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach zagospodarowania przestrzennego, tj.: o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z określeniem granic opracowania, zmiany i uchwalenia studium i planów,
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 6. Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 7. WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)
 8. Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
 9. Podział nieruchomości
 10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 11. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 12. Rozgraniczenie nieruchomości
 13. Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Gminy
 14. Przedłużanie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy
 15. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych
 16. Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obiektu budowlanego, w pasie drogowym
 17. Zawiadomienie o konieczności zajęcia pasa drogowego w związku z awarią
 18. Umieszczanie reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Gietrzwałd (poza pasem drogowym)
 19. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego gminnych dróg wewnętrznych
 20. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 21. Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obiektu budowlanego, w pasie drogowym gminnych dróg wewnętrznych

 

azbest

facebook logo

ludki 250

TELEFON ALARMOWY
500 804 600

 

SMS OD GMINY
799 448 105

w treści wpisz nazwę sołectwa
(bez polskich znaków)

BIP

nkgt-web-banner-01

mguide

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie - All Rights Reserved
GIETRZWAŁD - GMINA PEŁNA CUDÓW
2012 © szatko