Referat Planowania Przestrzennego, Drogownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Dyrektor/Kierownik:


Krzysztof Burski

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

– 89 524 19 14

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, opłat adiacenckich i ochrony środowiska

– 89 524 19 14

Stanowisko ds. budownictwa

– 89 524 19 15

Stanowisko ds. administracji drogowej

– 89 524 19 15

Zakres spraw i zadań do realizacji referatu:

 • Wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu wody na gruncie w przypadku jego zmiany.
 • Przygotowywanie decyzji zezwalających na lokalizację lub przebudowę zjazdów (wjazdów),
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji zjazdów (wjazdów), ogrodzeń od strony dróg publicznych,
 • Przygotowywanie decyzji o lokalizacji obiektów budowalnych, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym,
 • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie sposobu   zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiany tego sposobu, które mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę.
 • Sporządzanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, na podstawie otrzymanych danych,
 • Sporządzanie umów na zajęcie pasa drogowego dróg niepublicznych,
 • Sporządzanie decyzji o przywróceniu do stanu poprzedniego pasa drogowego zajętego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu,
 • Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego z zachowaniem procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zachowaniem procedury określonej w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Przygotowywanie decyzji o lokalizacji obiektów budowalnych, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym,
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,Wydawanie decyzji w sprawie poboru jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzedzonych przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego,
 • Wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości,Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów i współpraca z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w przypadkach określonych w ustawie,
 • Prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych na podstawie ustawy o usługach turystycznych,Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach zagospodarowania przestrzennego, tj.: o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z określeniem granic opracowania, zmiany i uchwalenia studium i planów,
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 6. Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 7. WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)
 8. Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
 9. Podział nieruchomości
 10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 11. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 12. Rozgraniczenie nieruchomości
 13. Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Gminy
 14. Przedłużanie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy
 15. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych
 16. Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obiektu budowlanego, w pasie drogowym
 17. Zawiadomienie o konieczności zajęcia pasa drogowego w związku z awarią
 18. Umieszczanie reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Gietrzwałd (poza pasem drogowym)
 19. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego gminnych dróg wewnętrznych
 20. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 21. Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obiektu budowlanego, w pasie drogowym gminnych dróg wewnętrznych