Referat Rozwoju Gospodarczego

Kierownik Referatu

Dorota Grzeszczuk

tel. 89 524 19 18

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 89 524 19 14

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, opłat adiacenckich i ochrony środowiska

tel. 89 524 19 14

Stanowisko ds. zamówień publicznych i obsługi rad sołeckich

tel. 89 524 19 10

Geodeta Gminny

tel. 89 524 19 14

Do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:

1/ przekształcanie na formę elektroniczną wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2/ prowadzenie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy,

3/ prowadzenie na portalu gminy podstrony internetowej dla inwestorów i przedsiębiorców,

4/ przygotowywanie i promocja ofert sprzedaży nieruchomości,

5/przygotowywanie projektów programów gospodarczych, programów zachęt dla inwestorów oraz procedur obsługi inwestorów i ich rozpowszechnianie,

6/ koordynowanie i udział w imprezach promujących gminę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości /m.in.  targi, wystawy/,

7/ przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży:

     a/ zlecanie podziałów i wycen nieruchomości,

     b/ zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej,

     c/ przygotowywanie i promocja ofert sprzedaży nieruchomości,

     d/ sporządzanie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, do           

         oddania w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę i podanie go do publicznej wiadomości,

      e/ przygotowywanie ogłoszeń o przetargach i przekazywanie ich do publikacji,

      f/ sporządzanie protokołów z przeprowadzonego przetargu,

      g/ sporządzanie protokołów rokowań z osobami ustalonymi nabywcami nieruchomości,

      h/ sporządzanie umów z osobami ustalonymi dzierżawcami nieruchomości,

      i/ wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, po    

            uzgodnieniu z notariuszem,

      j/ składanie wniosków wraz z dokumentacją o zakładanie ksiąg wieczystych,

8/ przygotowywanie opinii w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości

z ustaleniami planu miejscowego,

9/ wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,

10/ prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczania nieruchomości,

11/ prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości,

12/ prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości, komunalizacja mienia Skarbu Państwa,

13/ wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,

14/ wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

15/ prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych i uzgadnianie jej z ewidencją gruntów

prowadzoną przez Starostwo Powiatowe,

12/ wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,

13/ naliczanie wysokości zwrotu podatku akcyzowego,

14/ prowadzenie spraw związanych z umowami najmu lokali komunalnych i socjalnych, pomieszczeń gospodarczych i użytkowych,

15/ prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa /szkody spowodowane przez zwierzęta dzikie w uprawach i płodach rolnych/,

16/ prowadzenie spraw z zakresu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,

17/ wydawanie decyzji w sprawie poboru jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzedzonych przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego,

18/ wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości spowodowanego budową urządzeń  infrastruktury technicznej oraz z tytułu

podziału nieruchomości,

19/ wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów  w przypadkach określonych w ustawie o ochronie przyrody,

20/ prowadzenie spraw z zakresu kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na zasadach określonych w ustawie prawo wodne,

21/ prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych na podstawie ustawy o usługach

turystycznych, rozwijanie produktów turystycznych,

22/ opracowywanie i wdrażanie projektów z zakresu rozwoju turystyki w gminie,

23/ współpraca z podmiotami z branży turystycznej oraz z innymi instytucjami działającymi w branży turystycznej, między innymi Regionalną Organizacją Turystyczną, Departamentem Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,

24/ współpraca z sąsiednimi samorządami i powiatem olsztyńskim w celu rozwoju wspólnych produktów turystycznych i oferty,

25/ koordynowanie i udział w imprezach promujących gminę w zakresie turystyki /m.in. targi, wystawy/,

26/ przygotowywanie oferty turystycznej gminy,

27/ prowadzenie bazy danych o gminie w zakresie turystyki, w tym współpraca w tworzeniu informacji turystycznej,

28/ współpraca z instytucjami kultury, Informacją Turystyczną, indywidualnymi twórcami oraz przedsiębiorcami,

29/ przygotowywanie projektów uchwał w sprawach zagospodarowania przestrzennego, tj.: o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z określeniem granic opracowania, zmiany i uchwalenia studium i planów,

30/ przyjmowanie wniosków o sporządzenie bądź zmianę studium lub planu,

31/ ogłaszanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o przystąpieniu do sporządzania

studium, planu bądź ich zmiany,

32/ zawiadamianie organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium i planu,

33/ występowanie o uzgodnienie projektu studium i planu,

34/ ogłaszanie zgodnie z obowiązującymi przepisami  o terminie wyłożenia projektu planu do wglądu,

35/ przyjmowanie uwag do projektu studium lub planu i przestrzeganie trybu ich załatwiania,

36/ kompletowanie dokumentacji dotyczącej prac planistycznych do Wojewody celem oceny jej zgodności z przepisami prawnymi,

37/ wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

38/ wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

39/ uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z właściwymi organami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

40/ prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

41/ wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego zachowaniem procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

42/ prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

43/  wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zachowaniem procedury

określonej w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

44/ prowadzenie spraw z zakresu ustawy o rewitalizacji,

45/ przygotowywanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii rozwoju Gminy,

46/ prowadzenie spraw związanych z członkostwem gminy w stowarzyszeniach i związkach gmin,

47/ prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości i oznaczeń budynków w formie mapy oraz nazw ulic na mapie ewidencyjnej,

48/ prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic,

49/ prowadzenie spraw związanych z okazywaniem granic nieruchomości komunalnych,

50/ geodezyjna obsługa w zakresie inwentaryzacji budynków i obiektów komunalnych /rozbiórka, budowa, rozbudowa, budynków i obiektów komunalnych/,

51/ współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi w zakresie działalności referatu,

52/ współpraca z Referatem Rozwoju Społecznego i Promocji oraz Referatem Inwestycji i Utrzymania Mienia w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych /krajowych i z budżetu UE/ na projekty w zakresie turystyki i rozwoju gospodarczego gminy.

Wzory pism

 

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information