Referat Podatków i Opłat

Dyrektor/Kierownik:


Krystyna Dzikowska

Pokój nr.3

Kierownik (wymiar podatków i opłat)

– 89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacja

– 89 524 19 27

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

89 524 19 26

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek-piątek 7.00-15.00

Zakres spraw i zadań do realizacji:

 • Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 • Prowadzenie ewidencji podatników
 • Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 • Windykacja należności podatkowych i opłat
 • Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi,
 • Przygotowanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
 • Udzielanie ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnej w podatku rolnym,
 • Wydawanie zaświadczeń
 • Wprowadzanie innych zwolnień i ulg niż w ustawie,
 • Wydawanie decyzji o przyznaniu zwolnienia lub ulgi,
 • Określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej,
 • Zarządzenie poboru opłat: targowej, miejscowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i ich wynagrodzeń,
 • Ewidencja przypisów i odpisów należności,
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych,

Kontrola podatkowa, w tym:

 • porównywanie zapisów ze stanem faktycznym w złożonych deklaracjach i informacjach przez podatników, a w szczególności przeznaczenie posiadanych gruntów, budynków, budowli
 • zaniżenie podstawy opodatkowania
 • zaniżenie należnego podatku
 1. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki
 2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 3. Zaświadczenie potwierdzające płatnika podatku od nieruchomości / rolnego.
 4. Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej
 5. Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej
 6. Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej
 7. Zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym osób prawnych
 8. Zobowiązanie podatkowe w podatku leśnym osób prawnych
 9. Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych
 10. Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych
 11. Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha
 12. Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku rolnym osób fizycznych
 13. Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób fizycznych
 14. Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku leśnym osób fizycznych
 15. Ulga żołnierska w podatku rolnym
 16. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 17. Opłata targowa
 18. Opłata miejscowa
 19. Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w zakresie danin publicznych, dla których wymiaru, poboru i egzekucji właściwy jest Wójt Gminy.
 20. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi