Referat Obsługi Jednostek

Skarbnik:

Andrzej Wasilewski

 

Skarbnik

– 89 524 19 06

Zastępca Skarbnika (księgowość budżetowa, wydatki, rozliczenia)

– 89 524 19 03

Samodzielne stanowisko ds. księgowości organu,planowania i sprawozdawczości

– 89 524 19 03

Samodzielne stanowisko ds. obsługi kasowej

– 89 524 19 05

 Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju gospodarczego gminy

 

Zakres spraw i zadań do realizacji:

 • Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 • Prowadzenie ewidencji podatników
 • Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 • Windykacja należności podatkowych i opłat
 • Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi,
 • Przygotowanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
 • Udzielanie ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnej w podatku rolnym,
 • Wydawanie zaświadczeńWprowadzanie innych zwolnień i ulg niż w ustawie,
 • Wydawanie decyzji o przyznaniu zwolnienia lub ulgi,
 • Określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej,
 • Zarządzenie poboru opłat: targowej, miejscowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i ich wynagrodzeń,
 • Ewidencja przypisów i odpisów należności,
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych,

Kontrola podatkowa, w tym:

 • porównywanie zapisów ze stanem faktycznym w złożonych deklaracjach i informacjach przez podatników,
  a w szczególności:
  • przeznaczenie posiadanych gruntów,
  • budynków, budowli
  • zaniżenie podstawy opodatkowania
  • zaniżenie należnego podatku