Uwaga na loterie!

loteria

W naszej Gminie organizowane są loterie i konkursy z nagrodami dlatego chcielibyśmy przekazać Państwu informację z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie dotyczącą organizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć. Informacje podane poniżej pomogą Państwu uniknąć popełniania błędów w organizacji loterii i konkursów, a także uniknąć płacenia kar finansowych w przypadku złego postępowania przy organizacji omawianych gier hazardowych.

Szanowni Państwo,

w związku z pismem 2801-ION.033.11.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie biorąc pod uwagę, że do zadań Krajowej Administracji Skarbowej należy prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje.

Prowadzenie rozmaitych konkursów, loterii czy wyznaczanie nagród po spełnieniu jakiegoś warunku przez klientów, jest obecnie bardzo popularną formą akcji marketingowych, podejmowanych przez różne podmioty, mających na celu zachęcenie klientów do zakupu, określonych towarów
i usług.

Niestety, nie wszyscy organizatorzy tego typu konkursów czy loterii zdają sobie sprawę z ich konsekwencji.

O zakwalifikowaniu danej akcji marketingowej jako loterii fantowej, promocyjnej
czy konkursu decydują ich faktyczne cechy, które jednocześnie wyznaczają formalności niezbędne
do załatwienia – przez przystąpieniem do danej akcji.

Loterie promocyjne i loterie fantowe są grami hazardowymi, zaliczanymi do katalogu gier losowych, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j. t Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.). W związku z powyższym podmioty urządzające takie przedsięwzięcie zobowiązane są spełniać warunki wynikające z ustawy o grach hazardowych. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich.

 

Loterie fantowe

Loterie fantowe to gry losowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku,
w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygranie rzeczowe.

Są to gry losowe o szczególnym charakterze, ponieważ dochód, jaki zostanie z nich uzyskany musi być przeznaczony w całości na realizację określonych w regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.

            Loterie te mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

            W przypadku loterii fantowej ustawa o grach hazardowych nie wprowadza ograniczeń dotyczących wieku osób, które mogą w niej uczestniczyć.

            W celu ułatwienia organizowania niewielkich przedsięwzięć, ustawodawca przewidział szczególne, uproszczone zasady urządzania loterii fantowych:

-        w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej (w 2019 r. to kwota
w wysokości 4 811,42 zł),

-        urządzanych przez organizacje pożytku publicznego, w których wartość puli wygranych jest wyższa od ww. kwoty bazowej oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty (w 2019 r. kwoty 72 171,30 zł).

Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego równa jest kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa GUS. W 2019 r. kwota bazowa wynosi 4 811,42 zł (Dz. Urz. GUS z 2018 r., poz. 34).

Loterie fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, mogą być urządzane po dokonaniu ich zgłoszenia do właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry.

            Do zgłoszenia loterii fantowej dołącza się oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

            Jednym z elementów zgłoszenia loterii fantowej jest regulamin gry. Regulamin powinien dokładnie określać zasady urządzanej gry, uwzględniając w tym zakresie postanowienia ustawy
o grach hazardowych, w szczególności dotyczące ochrony interesów osób uczestniczących w grze. Bardzo istotnym elementem regulaminu gry jest sprecyzowany w nim cel, na jaki zostanie przeznaczony dochód z urządzanej loterii.

            Wartość wygranej w grach hazardowych nie może być niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze. Ogólna wartość wygranych w loterii fantowej nie może być niższa niż 30% łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze.

            Bardzo istotny jest również obowiązek zabezpieczania losów lub innych dowodów udziału
w grze przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności
przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

            Urządzający loterie fantowe bez dokonania zgłoszenia podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000,00 zł.

           

Organizowanie loterii fantowych o wartości puli wygranych większej lub równej kwocie 4 811,42 zł (dla organizacji pożytku publicznego limit wynosi 72 171,30 zł) wymaga uzyskania zezwolenia właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

 

Loterie promocyjne

Loterie promocyjne, to gry losowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku,
w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze
i tym samym uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne
lub rzeczowe.

Loterie promocyjne mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na podstawie udzielonego zezwolenia.

Zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej udziela właściwy dyrektor izby administracji skarbowej.

Podmiot, który chce ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na organizację loterii promocyjnej winien złożyć do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej wniosek. Do wniosku organizator winien dołączyć również projekt regulaminu loterii promocyjnej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na organizację loterii promocyjnej jest rozpatrywany
w terminie 2 miesięcy od jego złożenia.

Udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej podlega opłacie, która wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej. W 2019 r. minimalna opłata
za wydanie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej wynosi 2 406,00 zł.

Podmiot posiadający zezwolenie jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia poinformować organ właściwy w sprawie udzielenia zezwolenia o:

-        rozpoczęciu działalności objętej zezwoleniem,

-        rezygnacji z działalności objętej zezwoleniem,

-        przerwie w wykonywaniu działalności objętej zezwoleniem,

-        wznowieniu działalności po przerwie, o której mowa powyżej.

Urządzający loterie promocyjne bez wymaganego zezwolenia podlega karze pieniężnej
w wysokości 5-krotności opłaty za wydanie zezwolenia.

            Bez konieczności uzyskania zezwolenia i sporządzania regulaminu podlegającego zatwierdzeniu przez organy podatkowe oraz bez uiszczenia dodatkowych opłat można organizować konkursy. Uczestnik konkursu powinien wykazać się wiedzą albo umiejętnościami,
które umożliwiają mu ewentualną wygraną. Nie ma w tym przypadku elementu losowości,
który powodowałby konieczność zastosowania przepisów ustawy o grach hazardowych. Istotnym elementem konkursu jest element rywalizacji pomiędzy uczestnikami konkursu. Zadanie wyznaczone przez organizatora nie może być jednak pozorne – udział w rywalizacji konkursowej powinien wymagać faktycznego zaangażowania oraz wykorzystania posiadanych predyspozycji. Kryterium wyłonienia zwycięzców może być również szybkość wykonania określonego zadania. Konkurs organizowany w celach promocyjnych nie musi posiadać regulaminu. Jednak dokument określający, na czym polega określone zadanie konkursowe oraz w jaki sposób zostanie wyłoniony zwycięzca, zabezpiecza interes organizatora konkursu z prawnego punktu widzenia.

            Ponadto na organizatorach loterii i konkursów spoczywają obowiązki podatkowe w związku
z wypłatą (wydaniem) wygranych lub nagród. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.), zwanej ustawą o PIT, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach
i zakładach wzajemnych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

            Podatnikiem podatku jest zwycięzca danego przedsięwzięcia. Natomiast płatnikiem jest organizator przedsięwzięcia, który zobowiązany jest, co do zasady, pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej. Zryczałtowany podatek pobiera się
bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

            Stosownie do art. 41 ust. 7 ustawy o PIT, jeżeli przedmiotem wygranej nie są pieniądze,
to podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi (organizatorowi gry) kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody lub świadczenia.

            Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ppkt a ustawy o PIT, wygrane m. in. w loteriach promocyjnych oraz loteriach fantowych są wolne od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość
tych wygranych nie przekracza 2 280,00 zł.

            Szczegółowe procedury uzyskania zezwoleń na urządzanie poszczególnych gier hazardowych można uzyskać w serwisie informacyjno-usługowym www.biznes.gov.pl w zakładce: zezwolenia, koncesje, rejestry/urządzanie gier i loterii – poradnik.

 

            Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z Krajową Informacją Skarbową: tel. (22) 330 03 30 (z telefonów komórkowych) oraz 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych). Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00.

 

            Zapytania można kierować na adres mailowy: kis@sl.mofnet.gov.pl.

 

            Ponadto istnieje możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej – informacje na temat procedury jej otrzymania można znaleźć na stronie: http://www.kis.gov.pl.

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information